previous arrow
next arrow
Slider

Fundacja

Fundacja BATORÓWKA

Numer KRS: 0000657608

REGON: 366425285

NIP: 8331401027

Fundacja BATORÓWKA została powołana w celu:

 • organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji,
 • stwarzanie dogodnych warunków do wędkowania
 • krzewienie znajomości zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej,
 • kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej
 • działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego
 • działania edukacyjno – wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
 • działalność z zakresu edukacji ekologicznej
 • tworzenie i organizacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku
 • ochrona wód znajdujących się pod opieką Fundacji
 • integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizację zawodów i konkursów
2. reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami wędkarskimi w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi,
3. prowadzenie i popieranie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
4. upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej,
5. nabywanie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko – wędkarskiej,
6. ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami we współpracy z Państwową Strażą Rybacką, Policją i innymi organami zajmującymi się ochroną wód i środowiska naturalnego,
7. aktywną współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz innymi jednostkami zajmującymi się edukacją młodzieży,
8. prowadzenie:

 • własnych i przyjętych w użytkowanie ośrodków zarybieniowych,
 • schronisk, przystani, i innych obiektów służących uprawianiu sportu wędkarskiego i rekreacji,

9. inicjowanie i rozwijanie współpracy z zakładami produkującymi sprzęt wędkarski i przedsiębiorstwami prowadzącymi sprzedaż tego sprzętu,
10. popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia,
11. podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

Zachęcamy do współpracy organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego.